Phòng Khám Điều Trị Đau Đầu Mất Ngủ | PR Bookmarks
1
Phòng Khám Chuyên Khoa Tâm Thần Bs Uân, Được Sở Y Tế Hà Nội Cấp Giấy Phép Hoạt Động Số 1217/SYT/HN. Được Bộ Y Tế Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Số 005179-BYT. Thạc Sĩ- Bác Sĩ Đinh Hữu Uân Là Giám Đốc Phòng Khám Trực Tiếp Khám Và Điều Trị Cho Bệnh Nhân.

Hàng Năm, Hà

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments